Výchova a vzdělání

 

 • Ve školním roce 2018/ 2019 probíhá výuka na základní škole
  • ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu „Okno do života“
  • Výše uvedený vzdělávací program je veřejnosti k dispozici na ředitelství školy.
 • Výuka cizích jazyků: anglický a německý jazyk
 • Škola je zapojena do projektů zjišťování, srovnávání a  vyhodnocování výsledků vzdělávání SCIO – viz evaluační programy
 • Žáci 1. stupně se účastní plaveckého výcviku
 • Žáci 4. a 5. ročníku absolvují teoretickou a praktickou část programu dopravní výchovy
 • Škola organizuje školní kola většiny celostátních žákovských soutěží, vysílá reprezentanty do vyšších kol
 • Škola organizuje školní přebory v několika sportovních činnostech (např. florbalu, vybíjené…)
 • Škola organizuje soutěžní sběrové akce zaměřené na sběr starého papíru, pomerančové kůry,  květu hluchavky bílé a bezového a lipového květu
 • V rámci programu RECYKLOHRANÍ škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a je zapojena do sběru drobného nebezpečného odpadu – baterií a malých elektrospotřebičů
 • Nejúspěšnějšími akcemi pro děti a rodiče jsou „dílničky“
 • Pro předškoláky je každoročně pořádán grafomotorický kurz, k seznámení dětí a rodičů se základní školou slouží „Předškolička“
 • Zájmová činnost – viz odkaz v menu
 • Žáci 1. stupně mají možnost docházet do školní družiny v době od 11.10 do 15.30 hod. Kapacita ŠD je v současné době zcela naplněna.
 • Důležitou součástí výchovného procesu je prevence sociálně nežádoucího chování a výchova ke zdravému životnímu stylu – škola spolupracuje s Městskou policií Třebíč a Centrem prevence STŘED, a.s. Třebíč při pořádání preventivních programů
 • Škola je zapojena do systému spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti SVI Třebíč
 • V rámci profesního poradenství absolvuje každý žák minimálně 2 exkurze do Poradenského střediska Úřadu práce v Třebíči
 • Personální zajištění vzdělávání – viz odkaz v menu
 • Materiální zajištění vzdělávání – viz odkaz v menu
 • Ve školní jídelně probíhá příprava a výdej jídel dle profesionálně zpracovaného systému HACCP