Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ a MŠ Vladislav od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
Vedle poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu povolání jde i o posílení prevence rizikového chování, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků, o poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, o péči o nadané žáky a o dobrou spolupráci rodiny a školy.

Členové školního poradenského pracoviště:

 Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

  • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách
  • vytváření programů prevence rizikového chování a sledování jejich účinnosti
  • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro jejich vzdělávání
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími subjekty

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Votavová
výchovný poradce
tel.: 568 888 109