Řád školní jídelny

Ceník školního stravování

Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz


Č.j.: ZMŠV- 172 /16

 

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Strávníky školní jídelny jsou děti z mateřské školy a žáci základní školy v režimu školního stravování a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vladislav v režimu závodního stravování. Pro cizí strávníky školní jídelna stravu nepřipravuje.
2) Stravovat se v režimu školního stravování může jen dítě nebo žák, který se v daném dni účastní vzdělávání ve škole nebo školní družině. Výjimkou z tohoto ustanovení je případ, kdy v první den nepředpokládané nepřítomnosti nebylo možné odhlásit odběr jídla ve lhůtě stanovené v čl. 4 odd. B tohoto řádu. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen v případě neúčasti dítěte nebo žáka na vzdělávání bez prodlení odhlásit odběr stravy, aby nedošlo k neoprávněnému odběru stravy v režimu školního stravování.
3) Stravovat se v režimu závodního stravování může jen zaměstnanec ZŠ a MŠ Vladislav, který v daný den odpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny.
4) Pokud dítě, žák nebo zaměstnanec odebere jídlo a nesplní podmínku uvedenou v čl. 2, resp. čl. 3 odd.A tohoto řádu, je povinen uhradit plnou cenu jídla.
5) Pokud dítě, žák nebo zaměstnanec splňuje podmínky pro odběr jídla v režimu školního či závodního stravování a jídlo, které má přihlášeno k odběru, v daný den neodebere, hradí cenu jídla v příslušném režimu.

B. OBJEDNÁVÁNÍ A ÚHRADA STRAVY
1)     Termín úhrady stravného za příslušný měsíc určuje vedoucí školní jídelny, vedoucí také zabezpečuje zveřejnění tohoto termínu. Při stanovování termínu úhrady stravného dětí z mateřské školy respektuje vedoucí školní jídelny příslušné ustanovení Řádu mateřské školy týkající se úhrad. Úhrada mimo určený termín je možná pouze v mimořádných případech (např. dlouhodobá nemoc žáka, přistěhování apod.).
2)     Žákům základní školy po úhradě zálohy na stravu jsou vydány stravenky, kterými prokazují nárok na odběr stravy v daný den. Strava pro děti mateřské školy se připravuje podle počtů přítomných dětí nahlášených učitelkami pro daný den. Strava pro závodní stravování se připravuje na základě přihlášek zaměstnanců pro daný den.
3)     Stravné se hradí v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.
4) Odhlásit odběr oběda je možné nejpozději v den předcházející odběru. Odhlášení oběda v den jeho odběru je možné jen tehdy, nezapočala-li jeho příprava. Odhlášení odběru odpolední svačiny (při odchodu dítěte z mateřské školy po obědě) je možné v daný den nejpozději do konce doby, určené v režimu mateřské školy pro příchod dětí do mateřské školy.

C.VÝDEJ STRAVY
1) Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.30 do 13.15 hod. Čas výdeje přesnídávek a svačin v mateřské škole je stanoven denním režimem MŠ. Výdej přesnídávek a svačin je uskutečňován přímo v prostorách mateřské školy.
2) Do školní jídelny mají přístup pouze strávníci. Výjimkou jsou nestravující se žáci, kteří přicházejí do jídelny v rámci programu školní družiny.
3) Žáci přicházejí do jídelny po ukončení výuky nebo v polední přestávce. Žáky ze školní družiny přivádí vychovatelka. Děti z mateřské školy přivádějí do jídelny učitelky MŠ.
4) Pedagogický dozor nad dětmi z mateřské školy vykonávají učitelky z příslušné třídy MŠ, pedagogický dozor nad žáky stravující se v rámci školní družiny vykonává vychovatelka ŠD. Pedagogický dozor nad žáky základní školy vykonávají učitelé základní školy. Rozvrh dozorů učitelů ZŠ stanovuje ředitel školy.
5) Po příchodu do prostor školní jídelny odkládají strávníci svršky na věšáky. Pokud mají žáci s sebou školní brašny,odkládají je do polic před vchodem do jídelny.
6) Strávníkům není dovolen přístup do jídelny v pracovním nebo cvičebním oděvu a se znečistěným oděvem či znečistěnýma rukama. Před vstupem si strávníci řádně očistí obuv.
7) Po dobu stravování není žákům v jídelně dovoleno používat mobilní telefony, tablety, čtečky a jinou elektroniku. Dále jim není dovoleno provádět činnosti, které se stravováním nesouvisí (hry, četbu, psaní úkolů apod.)
8) Při čekání na výdej stravy a při jídle jsou strávníci povinni chovat se v souladu s hygienickými pravidly, s pravidly slušného chování a v souladu se společenskými pravidly stolování.
9) Při výdeji jídel mají zaměstnanci stravující se v režimu závodního stravování přednost před dětmi a žáky.Žáci základní školy si stravu odebírají v pořadí, v jakém přišli do jídelny. Výjimku může určit pedagogický dozor nebo pracovnice školní kuchyně. Postup při výdeji stravy u dětí mateřské školy určuje dozorující učitelka MŠ.
10) Hlavní jídlo je žákům základní školy vydáno po odevzdání stravenky. V případě ztráty stravenky žák oznámí tuto skutečnost kuchařce vydávající jídlo a zapíše se do k tomu určeného sešitu. Stejně postupuje, zapomene-li stravenku doma.V tom případě je povinen předložit tuto stravenku následující den.Pokud žák ztratí stravenky na více dnů, je povinen toto bez prodlení ohlásit vedoucí školní jídelny,která rozhodne o dalším postupu.
11) V případě dětí ze školní družiny může dohodnout vychovatelka s vedoucí jídelny hromadné odevzdání stravenek nebo jiný vhodný režim výdeje.
12) Strávníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti zvláště při přenášení jídel. Dojde-li k potřísnění podlahy nebo nábytku, je strávník, který toto způsobil, povinen okamžitě takové místo vytřít a osušit. O pracovní náčiní požádá pracovnici školní jídelny. Pokud strávník není schopen toto vykonat sám, požádá o pomoc pracovnici školní jídelny.
13) Jídlo konzumují žáci ve školní jídelně. Jídlo pro žáka je možné vydat do jídlonosiče pouze v první den neplánované nepřítomnosti, v případě uvedeném v čl.2 odd. A tohoto řádu.
14) Zaměstnanci konzumují jídlo ve školní jídelně, do jídlonosiče může být strava vydána jen ve výjimečných případech, např. když zaměstnanec v době výdeje plní neodkladné pracovní úkoly a nemá možnost zkonzumovat jídlo ve školní jídelně v době k tomu určené.
15) Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, postižený je povinen ho nahlásit pedagogickému dozoru, který zabezpečí ošetření, provede zápis do knihy úrazů a informuje vedoucí jídelny.
16 ) Po jídle je strávník povinen uklidit svoje místo u stolu, odnést použité nádobí a příbor. Hromadný odchod dětí z mateřské školy zabezpečují učitelky příslušné třídy MŠ. Žáci stravující se v rámci školní družiny odcházejí z jídelny společně pod dozorem vychovatelky. Ostatním žákům není dovoleno se po jídle bezdůvodně zdržovat v prostoru jídelny.

D. JINÁ USTANOVENÍ
1) Strávníci a jejich zákonní zástupci mají právo podávat připomínky, návrhy a stížnosti u vedoucí školní jídelny, v závažných případech též u ředitele školy.
2) Tento řád nabývá platnosti dne 15.11.2016. K tomuto datu pozbývá platnosti Řád školní jídelny ze dne 1.10.2007.

 

Vlastimil Maštera,
ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav