Ukončené projekty

znaky

INDIVIDUALIZACE A EVALUACE – CESTA KE KLÍČOVÝM KOMPETENCÍM
 

Projekt byl zaměřen na získávání žáka změnou stavby vyučovací hodiny, pestrostí výuky, dílčími projekty propojujícími školu s životem v regionu, sebehodnocením a plánováním si práce k zájmu o celoživotní vzdělávání. Individualizací vyučovacích strategií je žák veden k prožití úspěchu v některé z oblastí školních činností, potřebným klíčovým kompetencím a zvyšuje se tak žákova šance na úspěšný život. Efektivní součástí bylo také síťování podobných škol, podpora metodických týmů, výměna zkušeností a pomůcek.

            Realizace projektu: leden 2010 – červen 2012
 

            Naše škola byla partnerem tohoto projektu.

            Výstupy projektu (pomůcky, evaluační nástroje) jsou nyní používány školou ve výchovně vzdělávacím procesu.

 
 
 
EU PENÍZE ŠKOLÁM
 
 

Cílem projektu „EUpeníze školám“ bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

 

Naše škola byla zapojena do výzvy „EU peníze školám“ projektem Moderní škola.

Po vyhodnocení výchozí situace a potřeb školy jsme se rozhodli pro zaměření projektu do těchto oblastí:

-individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

-inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

-individualizace výuky cizích jazyků

-inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

-individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
-inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

-individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

-inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
-inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

-vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků

 

Realizace projektu: 1.9.2011 – 28.2.2014

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro:

– MATEMATIKU v 6. ročníku: Přirozená čísla
– PŘÍRODOPIS v 8. ročníku: Savci, Biologie člověka
– DĚJINY UMĚNÍ pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Na požádání poskytneme DUM ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol v ČR.
Kontaktujte nás na adrese zs.vladislav@iol.cz.

Probíhající projekty