Projekty

znaky

INDIVIDUALIZACE A EVALUACE – CESTA KE KLÍČOVÝM KOMPETENCÍM
 

Projekt byl zaměřen na získávání žáka změnou stavby vyučovací hodiny, pestrostí výuky, dílčími projekty propojujícími školu s životem v regionu, sebehodnocením a plánováním si práce k zájmu o celoživotní vzdělávání. Individualizací vyučovacích strategií je žák veden k prožití úspěchu v některé z oblastí školních činností, potřebným klíčovým kompetencím a zvyšuje se tak žákova šance na úspěšný život. Efektivní součástí bylo také síťování podobných škol, podpora metodických týmů, výměna zkušeností a pomůcek.

            Realizace projektu: leden 2010 – červen 2012

            Naše škola byla partnerem tohoto projektu.

            Výstupy projektu (pomůcky, evaluační nástroje) jsou nyní používány školou ve výchovně vzdělávacím procesu.

 
EU PENÍZE ŠKOLÁM

Cílem projektu „EUpeníze školám“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žákůse SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání může být v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Naše škola je zapojena do výzvy „EU peníze školám“ projektem Moderní škola.

Po vyhodnocení výchozí situace a potřeb školy jsme se rozhodli pro zaměření projektu do těchto oblastí:

-individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

-inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

-individualizace výuky cizích jazyků

-inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

-individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
-inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

-individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

-inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
-inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

-vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků

Realizace projektu: 1.9.2011 – 28.2.2014

Podrobnější informace k projektu lze najít na stránkách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro:

– MATEMATIKU v 6. ročníku: Přirozená čísla
– PŘÍRODOPIS v 8. ročníku: Savci, Biologie člověka
– DĚJINY UMĚNÍ pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Na požádání poskytneme DUM ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol v ČR.
Kontaktujte nás na adrese zs.vladislav@iol.cz.