Přijímání dětí do ŠD

675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

Č.j.ZMŠV- 59/18

Důležité sdělení pro rodiče žáků docházejících v příštím školním roce na 1.stupeň ZŠ                

Přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2018/19

Rodiče, kteří mají zájem o přijetí svého dítěte do školní družiny ve šk. roce 2018/19, vyplní žádost a doručí ji vychovatelce ŠD do 15.6.2018. Formulář žádosti je k dispozici u vychovatelky ŠD. Zde je také možnost seznámit se s kritérii pro přijímání žáků do ŠD.

Rodiče žáků zahajujících ve školním roce 2018/19 školní docházku si mohli žádosti vyzvednout již u zápisu. Vyplněnou žádost je možno odevzdat na červnové „Předškoličce“, příp. ještě vyzvednout formulář a doručit ho vyplněný vychovatelce ŠD ve výše uvedeném termínu.

Při podání žádosti obdrží rodiče potvrzení o přijetí žádosti, které doporučuji uschovat.

Doručení žádosti nezaručuje přijetí dítěte do družiny – na přijetí do družiny není právní nárok. V případě, že zájem převýší kapacitu, bude rozhodováno o přijetí  podle několika kritérií – věku dítěte, zaměstnanosti rodičů, délky a pravidelnosti docházky do družiny, chování dítěte ve školní družině v probíhajícím školním roce, apod. Žádáme Vás proto o pečlivé vyplnění žádosti a včasné odevzdání.

Žádosti došlé po termínu nelze již vyřídit!!!                                     

V případě nutnosti může být školou požadováno upřesnění nebo doplnění údajů.

Důrazně upozorňuji na správnost údajů uvedených v žádosti, zjištění nepravdivých údajů může mít za následek okamžité ukončení docházky dítěte do školní družiny. Údaje o zaměstnanosti zákonných zástupců se udávají ke dni podání žádosti, na změny, které nastanou po přijímacím řízení,  bohužel nelze brát zřetel.

Zároveň sděluji plánovanou výši úplaty za služby školní družiny – po vyhodnocení nákladů na provoz školní družiny (dle § 14 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání) bude pro příští školní rok  stanovena úplata ve výši  100Kč/žák/měsíc.

 

Ve Vladislavi, 10.5.2018

                                                                                                 V.Maštera,ředitel školy