Hodnocení chování

Řád školy                                            Dodatek č. 1

II. Hodnocení chování

1)      Základními normami pro hodnocení chování žáků jsou Zákon č. 561/2004 Sb. a Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Dále uvedená pravidla vycházejí z těchto norem.

2)      Hodnocení chování žáka zahrnuje jeho chování po celou dobu jeho pobytu v areálu školy,tzn. ve výuce, v zájmových útvarech, ve školní družině, o přestávkách nebo u přespolních při pobytu ve škole povoleném ředitelem školy. Dále zahrnuje chování žáka při školních akcích, pořádaných mimo školní areál (exkurze, výlety, soutěže,kulturní pořady apod.) .

3)      Chování žáka na závěr klasifikačního období hodnotí třídní učitel na základě zápisů o chování žáka v žákovské knížce (deníčku), udělených výchovných opatření a pochval a konzultací s ostatními učiteli.

4)      Celkové hodnocení chování žáků za klasifikační období předkládá třídní učitel pedagogické radě. Pokud jsou proti hodnocení chování u jednotlivých žáků vzneseny na jednání pedagogické rady připomínky, rozhodne po projednání připomínek o konečné podobě hodnocení chování žáka na vysvědčení ředitel školy.

5)      Chování žáka se hodnotí takto:

– stupeň 1 (velmi dobré) – žák se chová podle zásad kulturního chování a pravidel Řádu školy, příp. drobné kázeňské přestupky se u žáka vyskytují ojediněle a po jejich vyřešení (nebo udělení vých.opatření) dochází k okamžité nápravě

– stupeň 2 (uspokojivé)

a) u žáka dochází v průběhu klasifikačního období k drobným kázeňským přestupkům opakovaně, řešení a udělená výchovná opatření nevedou ke zlepšení,

b) u žáka byl v průběhu klasifikačního období zaznamenán závažný kázeňský přestupek,

c) žák svým jednáním záměrně způsobil jiné osobě újmu na zdraví nebo záměrně způsobil škodu na majetku školy nebo majetku jiné osoby

– stupeň 3 (neuspokojivé)

a) u žáka dochází v průběhu klasifikačního období k soustavnému porušování Řádu školy a pravidel kulturního chování, vých.opatření nemají žádný účinek,

b) u žáka došlo v průběhu klasifikačního období k většímu počtu závažných kázeňských přestupků,

c) žák svým jednáním záměrně způsobil jiné osobě vážnou újmu na zdraví nebo záměrně způsobil škodu většího rozsahu na majetku školy nebo jiné osoby

 

6)      Při hodnocení chování může být přihlédnuto k žákovu chování v předchozím klasifikačním období, tzn. zda např. došlo (nebo nedošlo) ke zlepšení žákova chování ve stávajícím klasifikačním období po udělení výchovného opatření v předchozím klasifikačním období.

7)      V případě jednoho ojedinělého závažného přestupku u žáka, jenž doposud neměl žádné kázeňské problémy, může učitel při celkovém hodnocení chování za klasifikační období přihlédnout ke skutečnosti, že udělené výchovné opatření má znatelný výchovný účinek. Ve stejném případě je možno přihlédnout ke skutečnosti, že žák nahradí škodu, která eventuálně vznikla v důsledku jeho přestupku.

8)      Kázeňská opatření se udělují podle těchto zásad:

– napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh jiného učitele kdykoli během klasifikačního období za méně závažné porušení povinností stanovených školním řádem nebo opakující se drobné přestupky

– důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh jiného učitele kdykoli během klasifikačního období za závažné porušení povinností stanovených školním řádem nebo často se opakující drobné přestupky

– důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh třídního učitele po projednání v pedagogické radě kdykoli během klasifikačního období za hrubé porušení některého z ustanovení školního řádu nebo za velmi často nebo soustavně se opakující méně závažné přestupky

9)      Hrubým porušením ustanovení školního řádu se rozumí přestupek, při kterém žák ohrozí zdraví své nebo zdraví jiné osoby, šikanuje jinou osobu, propaguje fašismus, rasismus či jiné hnutí potlačující lidská práva, ohrozí majetek školy nebo jiné osoby, způsobí úmyslně škodu na majetku školy nebo na majetku jiné osoby. Hrubým přestupkem je také svévolné opuštění školní budovy v průběhu výuky a záškoláctví.

10) Udělení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy. Udělení napomenutí třídního učitele a udělení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel pedagogické radě na jejím nejbližším zasedání.

III. Pochvaly a odměny

1)      Pochvalu za vynikající výkon žáka na úrovni vyučovacího předmětu nebo třídy může udělit třídní učitel nebo učitel příslušného předmětu kdykoli v průběhu klasifikačního období. Pochvalu učitel zapíše žákovi do žákovské knížky (deníčku). Třídní učitel může udělit tuto pochvalu žákovi také na návrh nepedagogického zaměstnance školy.

2)      Udělení pochvaly za mimořádný výkon na úrovni školy, za příkladnou reprezentaci školy navenek nebo za dlouhodobé příkladné výsledky ve vzdělávání a chování se řídí ustanoveními § 17 odst.2 a 7 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. Návrh na udělení pochvaly podává třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiného vyučujícího řediteli školy. Po schválení návrhu třídní učitel provede zápis o udělení pochvaly do katalogového listu a pochvala se zapíše do vysvědčení za příslušné klasifikační období. Udělení pochvaly třídní učitel oznámí také pedagogické radě.

3)      Kromě udělení pochvaly je možno žákovi z důvodů uvedených v čl. 2 také poskytnout na závěr školního roku věcnou odměnu.Kriteria pro poskytnutí odměny stanoví ředitel školy, návrhy na udělení odměny předkládá třídní učitel pedagogické radě, která udělení odměny schvaluje.


Tento dodatek byl projednán na řádném jednání pedagogické rady Základní školy Vladislav dne 26.1.2005.

Všechna ustanovení tohoto dodatku nabývají účinnosti dne 1.2.2005.

Vlastimil Maštera

ředitel Základní školy Vladislav

Řád školy       Dodatek č. 1      Hodnocení chování