Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Votavová

Konzultační hodiny: úterý 11:30 – 13:00 po osobní nebo telefonické domluvě

Tel: 568 888 109, e-mail: jitkavotavovazsvladislav@seznam.cz
 
Oblasti práce výchovného a kariérového poradce
1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané
2. Péče o žáky s výchovnými problémy
3. Volba povolání
4. Specifické oblasti
5. Metodická a informační činnost
6. Spolupráce s dalšími institucemi
   
Volba povolání
Přihlášky – termíny podání:
SŠ s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017 přímo řediteli SŠ 
POZOR! – ostatní SŠ a OU do 1. 3. 2018 přímo řediteli SŠ nebo učiliště
Vzor přihlášky:
nástěnka  VP u sborovny a v 9. třídě 
kopie – možná kontrola u VP 
originál – vyplní rodiče 

 
kromě gymnázia a obchodní akademie je povinné na přihlášce potvrzení od lékaře,
POZOR! u zdravotní školy – zvláštní tiskopis (stránky školy)
podpisy! (uchazeč, zákonný zástupce žáka) 
Upozornění na změny 
žák si může podat dvě přihlášky, na kterých uvede dvě školy ve stejném pořadí 
nástup na daný obor musí žák potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí 
odvolací lhůta je zkrácena na 3 dny 
Termíny přijímacích zkoušek:  
 – obory s talentovou zkouškouod 2. ledna do 15. ledna 2018 
1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ:
– 12. dubna 2018 (pro 4leté obory)
– 13. dubna 2018 (pro 8letá gymnázia)
2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ:
– 16. dubna 2018 (pro 4leté obory)
– 17. dubna 2018 (pro 8letá gymnázia)
1. náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. května 2018
2. náhradní termín přijímacích zkoušek: 11. května 2018
požadavky u přijímacích zkoušek a termín zkoušky musí SŠ stanovit do 31. 1. 2018
   
Pozvánky na přijímací zkouškyzasílá ředitel SŠ přímo uchazeči nejpozději 14 dní před konáním zkoušky
Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí žákavětšinou do 3 dnů od konání přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace
Vydávání zápisových lístků výchovným poradcem – termín v 1. polovině března 2018 bude upřesněn
   
   ODKAZY