Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Votavová

Konzultační hodiny:

úterý    9.30 – 11.10
pátek 10.20 – 12.05
po individuální domluvě

Tel: 568 888 109, e-mail: jitkavotavovazsvladislav@seznam.cz
 
Oblasti práce výchovného a kariérového poradce
1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané
2. Péče o žáky s výchovnými problémy
3. Volba povolání
4. Specifické oblasti
5. Metodická a informační činnost
6. Spolupráce s dalšími institucemi
   
Volba povolání
Přihlášky – termíny podání:
SŠ s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018 přímo řediteli SŠ 
POZOR! – ostatní SŠ do 1. 3. 2019 přímo řediteli SŠ
Vzor přihlášky:
nástěnka  VP u sborovny a v 9. třídě 
kopie – možná kontrola u VP 
originál – vyplní rodiče 
kromě gymnázia a obchodní akademie je povinné potvrzení od lékaře
podpisy! (uchazeč, zákonný zástupce žáka) 
Upozornění na změny 
žák si může podat dvě přihlášky, na kterých uvede dvě školy ve stejném pořadí 
nástup na daný obor musí žák potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí 
odvolací lhůta je zkrácena na 3 dny 
Termíny přijímacích zkoušek:  
 – obory s talentovou zkouškouod 2. ledna do 15. ledna 2019 
1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ:
– 12. dubna 2019 (pro 4leté obory)
– 16. dubna 2019 (pro 8letá gymnázia)
2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ:
– 15. dubna 2019 (pro 4leté obory)
– 17. dubna 2019 (pro 8letá gymnázia)
1. náhradní termín přijímacích zkoušek: 13. května 2019
2. náhradní termín přijímacích zkoušek: 14. května 2019
požadavky k přijímací zkoušce a termín zkoušky musí SŠ stanovit do 31. 1. 2019,
SŠ s talentovou zkouškou od 2. do 15. 1. 2019
   
Pozvánky na přijímací zkouškyzasílá ředitel SŠ přímo uchazeči nejpozději 14 dní před konáním zkoušky
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace
Vydávání zápisových lístků výchovným poradcem – termín v 1. polovině března 2019 bude upřesněn
   
   ODKAZY